Statut društva

Na podlagi 4. člena, prvega odstavka 9. člena in 13. člena Zakona o društvih (Uradni list RS 61/06) in 23. člena Turističnega društva Občine Markovci z dne 11.11.2000 je zbor članov kot najvišji organ Turističnega društva Občine Markovci na svojem rednem zboru dne 14.2.2009 sprejel spremembe in dopolnitve statuta, tako da se odslej glasi

STATUT TURISTIČNEGA DRUŠTVA OBČINE MARKOVCI

SPLOŠNE DOLOČBE

(temeljna načela društva)

Turistično društvo Občine Markovci je samostojno in nepridobitno združenje fizičnih in pravnih oseb, ki deluje kot nepolitična organizacija civilne družbe na nepridobitnih načelih zaradi skupno določenih interesov, opredeljenih v tem temeljnem aktu in v skladu z zakonom. Društvo opravlja dejavnost, ki presega interese njenih članov, in jo izvaja v javnem interesu.

Turistično društvo Občine Markovci je bilo ustanovljeno 11.11.2000 v Bukovcih.

2. člen
(ime in sedež društva)

Ime društva je Turistično društvo Občine Markovci (dalje društvo).
Sedež društva je v Markovci , Markovci 59.

3. člen
(žig in znak društva)

Turistično društvo Občine Markovci ima svoj pečat in znak. Pečat je okrogle oblike, z grbom občine v sredini in napisom ob zunanjem robu TURISTIČNO DRUŠTVO OBČINE MARKOVCI. Znak simbolizira »koranta » in leva zaščitnika sv:Marka.

4. člen
(pravni status društva in zastopanje)

Društvo je pravna oseba zasebnega prava. Pravno zasebnost društvo pridobi ob vpisu v register društev.

Društvo zastopa predsednik društva.

5. člen
(javnost delovanja društva)

Delo društva je javno. Za zagotovitev javnosti dela je odgovoren predsednik društva. Javnost delovanja društvo zagotavlja z obveščanjem članstva in širše javnosti o svojem delovanju:

 • s pisnimi vabili na seje organov društva in na prireditve društva;
 • s pravico vpogleda članov v zapisnike sej organov društva;
 • z izdajanjem občasnih publikacij;
 • preko javnih medijev.

6. člen
(povezovanje in sodelovanje društva)

Za uresničevanje skupnih ciljev in nalog na širšem območju se Turistično društvo Občine Markovci povezuje v, Turistično zvezo »Spodnje Podravje« in Turistično zvezo Slovenije. Društvo se vključi v zveze s pristopno izjavo na podlagi sklepa zbora članov društva.

Društvo sodeluje s sorodnimi mednarodnimi društvi, ki imajo podobne namene in cilje s pogojem, da dejavnost mednarodnega društva ni v nasprotju z interesi Republike Slovenije oz. da ima mednarodno društvo dovoljenje za delovanje v Republiki Sloveniji.

7. člen
(namen in cilji)

V skladu s 1. členom tega statuta je osnovni namen Turističnega društva Občine Markovci naslednji:

 • pospeševanje razvoja turizma v skladu s splošnim gospodarskim in družbenim razvojem kraja ob upoštevanju načel trajnostnega razvoja;
 • izobraževanje svojih članov in za turistični in celostni razvoj občine
 • sodelovanje z ostalimi organizacijami pri ustvarjanju in izboljšanju materialnih in drugih pogojev za razvoj turizma v krajevni skupnosti;
 • pospeševanje splošne turistične propagande(info table, ipd) in informacijske dejavnosti(zloženke, brošure, program prireditev, ipd);
 • zastopati interese turističnih ponudnikov(turistične kmetije, vinotoči, društva,…) in krajanov pri urejanju in predstavitvi društva in občine;
 • vzpodbujati in pomagati pri usposabljanju turističnih ponudnikov in jih usmerjati k poenoteni ponudbi;
 • usmerjati mlade v poklice, s katerimi bodo našli zaposlitev na področju turizma v domačem društvu in krajevni skupnosti.
 • Namen delovanja društva ni pridobivanje dobička. Presežek prihodkov nad odhodki iz vseh dejavnosti in drugih virov društvo trajno namenja za uresničevanje svojega namena in ciljev in jih ne deli med člane.

V skladu s 1. členom tega statuta je cilj delovanja društva v dvigu kvalitete turistične ponudbe, v promociji Občine doma in v tujini in dvigu ponudbe izdelkov in pridelkov vseh ponudnikov v občini Markovci.

8. člen
(dejavnosti oz. naloge društva)

Za doseganje osnovnega namena in ciljev iz prejšnjega člena Turistično društvo Občine Markovci izvaja naslednje dejavnosti oz. naloge:

 • skrbi za turistično ureditev občine (postavljanje turističnih tabel in smerokazov, ureditev in označitev vinskih cest, urejanju cvetličnih površin,…);
 • organiziranje predavanj, razstav, ekskurzij, izletov za turistično vzgojo članstva in ostalega prebivalstva;
 • zavzemanje za varstvo naravne in kulturne dediščine, obnovo kulturno zgodovinskih spomenikov in izvajanje akcij za varstvo okolja;
 • organiziranje ali vključevanje v akcije za lepo in smotrno urejanje občine (čistilne akcije, zasajevanja cvetličnih gredic);
 • podajanje pobud za vključevanje naravnih in drugih za turizem pomembnih objektov v turistično ponudbo;
 • podajanje pobud in predlogov za dvig kvalitete gostinstva občini
 • ohranjanje izletniških točk;
 • spremljanje vprašanj turizma in njegovega razvoja, ter predlaganje občini in drugim organizacijam ustrezne ukrepe za razvoj turizma;
 • izdajanje turističnih publikacij; (zloženke, bilteni, program prireditev, vabila in obvestila)
 • organiziranje in sodelovanje pri organizaciji vseh vrst kulturnih, zabavnih, družabnih in drugih prireditev, ki pospešujejo razvoj turizma ali pa so namenjene dobremu počutju članov in krajanov;
 • zavzemanje za razvoj kmečkega turizma
 • sodelovanje v razpravah o razvojnih in turističnih programih ter zazidalnih načrtih kraja;
 • povezovanje in promocija turističnih ponudnikov.

Društvo za doseganje osnovnega namena in ciljev iz 7. člena društvo izvaja tudi naslednjo gospodarsko dejavnost :

 • vodenje skupin,
 • gostinske storitve
 • turistično informacijske storitve,
 • druge storitve v turizmu.

III. ČLANSTVO

9. člen
(pogoji in načini včlanjevanja)

Članstvo v Turističnem društvu Občine Markovci je prostovoljno in osebno. Član društva lahko postane vsaka fizična oseba in pravna oseba. Interesent upravnemu odboru društva predloži pristopno izjavo z željo po članstvu, v kateri se zaveže, da bo deloval v skladu s statutom in plačeval članarino.

Za pravno osebo na podlagi sklepa pristojnega organa pristopno izjavo podpiše pooblaščena oseba, ki jo tudi zastopa v društvu in ji veljajo isti pravice in obveznosti iz 11. in 12. člena statuta društva.

Društvo lahko pod enakimi pogoji v svoje članstvo sprejme tudi tujega državljana po pravilih 11. in 12. člena statuta društva.

Za osebo od sedmega leta do dopolnjenega 15. leta starosti mora zakoniti zastopnik pred njenim vstopom v društvo podati pisno soglasje ter imajo enake pravice in dolžnosti kot ostali člani po 11. in 12. členi statuta društva.

Enaki pogoji veljajo za osebe, ki nimajo poslovne sposobnosti.

10. člen
(častni člani)

Turistično društvo Občine Markovci ima tudi častne člane. Častni člani lahko postanejo tisti posamezniki, ki so pomembno prispevali k razvoju turizma, kulture in športa na območju občine Markovci in delovanju turističnega društva. Častni člani ne plačujejo članarine. Naziv častnega člana podeljuje zbor članov na predlog

11. člen
(pravice članov)

Pravice članov Turističnega društva Občine Markovci so:

 • da sodelujejo pri upravljanju društva (neposredno na zboru članov društva, posredno preko izvoljenih predstavnikov v organih društva oz. zastopnikov;
 • da volijo in so voljeni v vse organe društva ter v njih aktivno sodelujejo;
 • da so seznanjeni z delom organov društva, z materialnim in finančnim stanjem in njegovim poslovanjem;
 • da dajejo predloge in pripombe na delo vseh organov društva;
 • da so deležni priznanj za svoje delovanje na področju turizma;
 • da se poslužujejo ugodnosti, ki jih članom nudi društvo in Turistična zveza Slovenije.

12. člen
(obveznosti članov)

Obveznosti članov Turističnega društva Občine Markovci so:

 • da sodelujejo pri dejavnostih društva, ki jih določa statut;
 • da redno plačujejo članarino v višini, ki jo sprejme zbor članov društva;
 • da vestno opravljajo sprejete funkcije;
 • da podpirajo društvo pri skupnem delu za razvoj turizma;
 • da varujejo ugled društva in turistične organizacije v celoti;

13. člen
(prenehanje članstva)

Članstvo v Turističnem društvu Občine Markovci preneha:

 • z izstopom, če član poda upravnemu odboru pisno izjavo o izstopu iz društva;
 • s črtanjem, če član ne poravna članarine za preteklo leto niti v roku enega meseca po prejemu opomina upravnega odbora;
 • z izključitvijo, ki jo zaradi hujših kršitev društvenih pravil izreče častno razsodišče. Vsak član društva ima pravico v roku enega leta od sprejetja dokončne odločitve pred sodiščem izpodbijati odločitve organov društva, ki so bile sprejete v nasprotju z zakonom ali temeljnim ali drugim splošnim aktom društva.

Enako pravico ima tudi oseba, ki ji je bila prošnja za sprejem v članstvo društva zavrnjena;

 • s smrtjo člana oz. izgubo pravne osebnosti (izbris iz registra, prepoved delovanja);
 • s prenehanjem delovanja samega društva.

UPRAVLJANJE DRUŠTVA

14. člen
(organi društva)

Upravljanje Turističnega društva Občine Markovci poteka preko naslednjih organov društva:

 • zbor članov;
 • upravni odbor;
 • nadzorni odbor in
 • častno razsodišče.

Mandatna doba vseh organov je štiri leta z možnostjo ponovitve.

15. člen
(odgovornost organov društva)

Organi društva oz. člani organov društva so za delo odgovorni zboru članov. Če člani organov ne delujejo po smernicah zbora članov ali s svojim delom škodujejo ugledu in koristim društva, se lahko odpokličejo. Odpoklic člana organa ali organa kot celote lahko predlaga upravni odbor, nadzorni odbor, častno razsodišče ali petina članov. O odpoklicu odloča zbor članov.

Društvo odgovarja za svoje obveznosti z vsem svojim premoženjem.

Ne glede na določbo prejšnjega odstavka, za obveznosti društva odgovarjajo solidarno in z vsem svojim premoženjem tudi njegove odgovorne osebe, ki so v svojo korist ali korist koga drugega zmanjšale premoženje društva ali s preusmeritvijo poslovanja oziroma finančnih tokov na drugo obstoječo ali novoustanovljeno pravno osebo ali fizično osebo preprečile povečanje premoženja, čeprav so vedele, da društvo ne bo moglo poravnati obveznosti tretjim osebam. Odgovorne osebe odgovarjajo do višine oškodovanja društva, ki so ga povzročile s svojim ravnanjem.

ZBOR ČLANOV

16. člen
(sestava zbora članov)

Zbor članov Turističnega društva Občine Markovci je najvišji organ društva in ga sestavljajo vsi člani društva.

17. člen
(sklic zbora članov)

Zbor članov se skliče najmanj enkrat letno.

Redni zbor članov skliče upravni odbor. O sklicu zbora članov morajo biti obveščeni vsi člani društva najkasneje pet dni prej, z navedbo kraja in časa sklica zbora članov ter s predlogom dnevnega reda.

Izredni zbor članov skliče upravni odbor po potrebi, na zahtevo nadzornega odbora ali na zahtevo ene petine članov.

Če upravni odbor na zahtevo ne skliče zbora članov, stori to nadzorni odbor oz. predlagatelj. Na izrednem zboru se sklepa samo o problematiki, za katero je sklican.

18. člen
(način sprejemanja odločitev)

Zbor članov je sklepčen, če je prisotna več kot polovica članov.

Če zbor ni sklepčen, se zasedanje odloži za petnajstih minut. Po preteku tega časa je zbor članov sklepčen, če je prisotnih vsaj 17 članov.

Zbor članov sklepa z večino glasov navzočih članov društva.

Glasovanje na zboru članov je javno. Zbor članov lahko določi, da bo o posameznih zadevah odločal s tajnim glasovanjem.

19. člen
(potek zbora članov)

Delo zbora članov vodi delovno predsedstvo (predsednik in dva člana), ki ga na začetku zasedanja izvolijo navzoči člani društva. Izvolijo tudi zapisnikarja, dva overitelja zapisnika, po potrebi pa tudi verifikacijsko, kandidacijsko in volilno komisijo ter druge delovne organe.

O poteku zbora članov se vodi zapisnik.

20. člen
(pristojnosti zbora članov)

V pristojnosti zbora članov spadajo zlasti naslednje zadeve:

 • sprejemanje, dopolnjevanje in spreminjanje temeljnega akta društva;
 • odločitve o statusnem preoblikovanju društva (spojitev oz. pripojitev k drugemu društvu);
 • izvolitev predsednika društva in člane upravnega odbora, nadzornega odbora in častnega razsodišča
 • sprejemanje programov dela;
 • sprejem finančnega načrta
 • razpravljanje in odločanje o poročilih upravnega in nadzornega odbora ter sprejem letnega poročila in poročila častnega razsodišča;
 • izvolitev predsednika društva in člane upravnega odbora, nadzornega odbora in častnega razsodišča
 • razrešitev predsednika in člane upravnega odbora, nadzornega odbora in častnega razsodišča
 • prevzemanje finančnih obveznosti v zvezi z nabavo, prodajo ter najemom osnovnih sredstev in najemom posojil;
 • sklepanje o vključitvi društva v druge zveze;
 • podelitev naziva častni član društva;
 • reševanje pritožb članov društva;
 • sprejemanje dogovorov in sporazumov, h katerim pristopa društvo;
 • odločanje o prenehanju društva in
 • opravljanje vseh drugih zadev, ki spadajo v pristojnost zbora članov.

UPRAVNI ODBOR

21. člen
(sestava upravnega odbora)

Upravni odbor Turističnega društva Občine Markovci šteje11 članov. Sestavljajo ga predsednik društva ( po funkciji tudi predsednik UO), podpredsednik, tajnik, blagajnik, in člani UO (iz vsake vasi občine Markovci po en član z izjemo vasi Bukovci in Stojnci, ki imata po dva člana).

22. člen
(pristojnosti upravnega odbora)

Upravni odbor je izvršilni organ društva. Vodi delo društva med dvema zasedanjema zbora članov in izvršuje odločitve zbora članov, poleg tega pa opravlja še naslednje naloge:

 • odloča o nakupu in prodaji premičnega premoženja društva;
 • odloča o sprejemanju novih članov;
 • pripravi predlog sprememb in dopolnitev temeljnega akta društva;
 • sklicuje zbor članov ter pripravlja predlog dnevnega reda, poročila in druga gradiva za zbor članov;
 • zboru članov poroča o svojem delu in delu turističnega društva;
 • izdela in predlaga letni in srednjeročni plan;
 • sklepa o ustanovitvi, delovanju in ukinitvi občasnih odborov, komisij ter drugih delovnih in posvetovalnih teles upravnega odbora ter imenuje njihove člane, jim določi naloge ter sprejema poročila o njihovem delu;
 • razpravlja in odloča o vseh drugih zadevah, ki spadajo v pristojnost upravnega odbora, kakor tudi o zadevah, za katere ga s sklepom pooblasti zbor članov.

Upravni odbor lahko za izvajanje nalog, opredeljenih v namenih in ciljih društva, organizira interesne skupine – sekcije. Naloge, število članov in predsednika sekcij imenuje upravni odbor. Člani sekcij so praviloma člani društva. K sodelovanju lahko društvo izjemoma povabi tudi zunanje strokovne sodelavce.

Sekcijo praviloma vodi član upravnega odbora. Če vodja sekcije ni član upravnega odbora, ima pravico sodelovati na vseh sejah upravnega odbora in predlagati sklepe s področja dela sekcije.

Sekcije nimajo statusa pravne osebe in morajo delovati v skladu s statutom društva.

23. člen
(delo upravnega odbora in način sprejemanja odločitev)

Upravni odbor deluje na sejah, ki jih sklicuje in vodi predsednik, v primeru njegove odsotnosti pa podpredsednik. Seje upravnega odbora se sklicujejo po potrebi. Seje so sklepčne, če je navzoča večina članov upravnega odbora. Sklepi se sprejemajo z večino glasov navzočih članov upravnega odbora. O seji se vodi zapisnik.

Glasovanje je praviloma javno, razen če upravni odbor pred posamezno odločitvijo ne sklene drugače.

NADZORNI ODBOR

24. člen
(sestava nadzornega odbora)

Nadzorni odbor Turistične društva Občine Markovci je sestavljen iz treh članov, ki jih izvoli zbor članov. Nadzorni odbor izvoli iz svoje sredine predsednika.

25. člen
(pristojnosti nadzornega odbora)

Nadzorni odbor spremlja delo društva ter finančno in materialno poslovanje društva, zato nadzira in pregleduje:

 • poslovne knjige in knjigovodske listine;
 • letno poročilo in
 • presežek prihodkov nad odhodki.

Nadzorni odbor oceni, če so bili presežki prihodkov nad odhodki iz vseh dejavnosti društva porabljeni za uresničevanje namena in ciljev društva oz. za opravljanje nepridobitne dejavnosti društva.

Nadzorni odbor enkrat letno poroča zboru članov o finančnem in materialnem poslovanju društva.

Člani nadzornega odbora imajo pravico in dolžnost udeleževati se sej upravnega odbora, vendar brez pravice glasovanja.

26. člen
(delo nadzornega odbora in način sprejemanja odločitev)

Nadzorni odbor dela na sejah, ki so sklepčne, če so prisotni vsi člani, odločajo paa z večino glasov prisotnih članov. O svojem delu in ugotovitvah nadzorni odbor poroča upravnemu odbora in članom društva na zboru članov.

ČASTNO RAZSODIŠČE

27. člen
(sestava častnega razsodišča)

Častno razsodišče Turističnega društva Občine Markovci je sestavljeno iz treh članov, ki jih izvoli zbor članov. Častno razsodišče izvoli iz svoje sredine predsednika.

28. člen
(pristojnosti častnega razsodišča)

Častno razsodišče razsoja o kršitvah določb statuta, sklepov upravnega odbora in zbora članov ter o kršitvah dobrih običajev v turizmu. Častno razsodišče razsoja le o kršitvah članov društva.

29. člen
(delo častnega razsodišča in način sprejemanja odločitev) 

Častno razsodišče dela na sejah, ki so sklepčne, če so prisotni vsi člani, za sprejem sklepov pa zadostujeta dva člana.

Predlog za uvedbo postopka pred častnim razsodišče lahko poda član društva, UO ali NO . Častno razsodišče vodi postopek in izreče ukrepe v skladu z delovno pravno zakonodajo.

Ukrepi, ki jih za kršitve izreče častno razsodišče, so:

 1. ustni opomin;
 2. javni ukor in
 3. izključitev iz društva.

Zoper vse sklepe častnega razsodišča je dopustna pritožba na zbor članov. Zoper sklep zbora članov ni pritožbe.

PREDSEDNIK

30. člen
(pristojnosti predsednika društva)

Predsednik Turističnega društva Občine Markovci je zakoniti zastopnik društva in odgovarja za zakonito poslovanje društva.

Predsednika predstavlja društvo pred državnimi in drugimi organi ter organizacijami v državi in tujini. V primeru zadržanosti ga nadomešča podpredsednik.

Predsednik društva:

 • sklicuje seje upravnega odbora in zbor članov
 • podpisuje vse dokumente društva
 • sodeluje s tajnikom in blagajnikom
 • ter izpolnjuje naloge, ki jih sprejme upravni odbor

Za svoje delo je odgovoren upravnemu odboru in enkrat letno pisno poroča zboru članov.

Predsednik društva zastopa društvo in v njegovem imenu sklepa obligacijska razmerja ter podpisuje vse listine, s katerimi društvo nastopa do članov in v razmerju do drugih fizičnih in pravnih oseb.

TAJNIK

31. člen
(pristojnosti tajnika društva)

Tajnik Turističnega društva Občine Markovci vodi administrativna in tehnična opravila društva ter skrbi za koordinacijo dela med organi društva.

 • skrbi, da so pravilno in pravočasno opravljena tajniško administrativna dela
 • piše dopise
 • piše zapisnike v društvu
 • vodi evidenco članstva
 • vodi arhiv društva
 • podpisuje finančne in materialne listine društva

Za svoje delo odgovarja predsedniku in UO.

BLAGAJNIK

32. člen
(pristojnosti blagajnika društva)

Blagajnik Turističnega društva Občine Markovci odgovoren za vodenje finančnega in materialnega poslovanje društva.

 • skrbi za evidenco plačane članarine društva
 • vodi finančno-materialno poslovanje
 • odgovarja za finančno poslovanje društva
 • pripravlja finančno poročilo za občni zbor in letno finančno poročilo
 • podpisuje finančne in materialne listine društva
 • opravlja druge strokovne naloge, katere mu poveri upravni odbor.

Strokovno pomoč blagajniku društva lahko nudi po pogodbi registriran finančni servis, ki ga po pooblastilu zbora članov izbere upravni odbor.

PREMOŽENJE DRUŠTVA IN FINANČNO POSLOVANJE

33. člen
(premoženje društva)

Premoženje Turističnega društva Občine Markovci sestavljajo denarna in druga sredstva, njegove nepremičnine in premične stvari ter materialne pravice.

Denarna in druga sredstva za izvajanje dejavnosti društvo pridobi:

 • s članarino;
 • z darili in volili;
 • s prispevki donatorjev in sponzorjev;
 • iz javnih sredstev;
 • prihodki od nepremičnih in premičnih stvari društva;
 • prihodki od pridobitne dejavnosti iz 36. člena statuta društva;
 • z opravljanjem osnovne dejavnosti društva in materialnih pravic;
 • iz drugih virov.

Društvo razpolaga z denarnimi sredstvi v skladu s programom dela in letnim finančnim planom, ki ju sprejme zbor članov društva.

34. člen
(upravljanje s premoženjem društva)

S premoženjem Turističnega društva Občine Markovci upravlja upravni odbor.

Premičnine in nepremičnine, ki so last društva, so vpisane v inventarno knjigo društva oz. v zemljiško knjigo. O nakupu in prodaji premičnin sklepa upravni odbor, o nakupu in prodaji nepremičnin pa odloča zbor članov.

35. člen
(pridobitna dejavnost društva)

Turistično društvo Občine Markovci lahko neposredno opravlja pridobitno dejavnost, ki pa ni glavna dejavnost društva ter samo dopolnjuje turistično ponudbo kraja in koristi razvoju turizma:

 • ponudba društvenih spominkov,
 • organizacija turističnih prireditev in sejmov(po zakonu),
 • ­izdajanje informacijskega gradiva društva,
 • razglednic in brošur,
 • postavitve informacijskih tabel,
 • vodenje skupin,
 • gostinske storitve
 • Turistično informacijske storitve,
 • druge storitve v turizmu.

Društvo lahko opravlja pridobitno dejavnost pod pogoji, ki jih za opravljanje te dejavnosti določa zakon. Pridobitna dejavnost mora biti določena v temeljnem aktu in mora biti povezana z namenom in cilji, kot dopolnilna dejavnost nepridobitni dejavnosti društva ter se lahko opravlja le v obsegu, potrebnem za uresničevanje namena in ciljev, oziroma za opravljanje nepridobitne dejavnosti. Šteje se, da je pridobitna dejavnost povezana z namenom in cilji društva, če lahko neposredno pripomore k uresničevanju namena oziroma ciljev društva, pri čemer doprinos ni izključno v zagotavljanju prihodkov društva. Kot dopolnilna dejavnost nepridobitni dejavnosti društva se šteje tista pridobitna dejavnost, ki skupaj z nepridobitno dejavnostjo sestavlja določeno storitev ali dosežek oziroma zagotavlja boljšo izkoriščenost osnovnih sredstev društva. Za doseganje namena in ciljev lahko društvo ustanovi gospodarsko družbo ali poveri opravljanje pridobitne dejavnosti drugim osebam na temelju zakupne ali sorodne pogodbe.

36. člen
(računovodstvo društva)

Materialno in finančno poslovanje Turističnega društva Občine Markovci se vodi po sistemu enostavnega knjigovodstva.

Materialno in finančno poslovanje mora biti v skladu s veljavnimi predpisi o računovodstvu, ki ga izdela pooblaščena organizacija ter računovodskimi standardi za društva. Letno poročilo za preteklo poslovno leto mora društvo do 31. marca tekočega leta, v primeru statusne spremembe ali prenehanja društva pa v roku dveh mesecev po spremembi oziroma prenehanju, predložiti Agenciji Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve (AJPES).

37. člen
(način finančnega poslovanja društva)

Finančno poslovanje društva se odvija preko transakcijskega računa pri izbrani poslovni banki.

Blagajnik vodi finančno poslovanje društva po računovodskem standardu.

NAČIN SPREJEMANJA SPREMEMB IN DOPOLNITEV STATUTA

38. člen

Postopek za začetek sprememb in dopolnitev statuta oziroma za sprejem novega statuta se začne na podlagi sklepa upravnega odbora, ki določi obseg sprememb in vprašanja, ki jih je treba urediti.

39. člen

Za pripravo sprememb statuta imenuje upravni odbor delovno skupino.

Delovna skupina pripravi osnutek in ga predloži upravnemu odboru.

Če upravni odbor po razpravi predloženi osnutek sprejme, ga da v javno obravnavo 8 dni pred potrditvijo svojim članom društva.

Po končani javni obravnavi upravni odbor določi predlog sprememb in dopolnitev oziroma predlog novega statuta in ga predloži Zboru članov v sprejem.

VII. PRENEHANJE DRUŠTVA

40. člen
(prenehanje)

Turistično društvo Občine Markovci preneha po volji članov, s spojitvijo z drugimi društvi, s pripojitvijo k drugemu društvu, s stečajem, na podlagi sodne odločbe o prepovedi delovanja ali po samem zakonu.

41. člen
(prenehanje po volji članov)

Društvo preneha, če zbor članov sprejme sklep o prenehanju društva. V sklepu mora določiti društvo, zavod, ustanovo ali drugo nepridobitno pravno osebo s podobnimi cilji, na katero se po poravnavi vseh obveznosti prenese premoženje društva. Če društvo v sklepu ne določi naslednika premoženja in ga tudi na podlagi določb temeljnega akta ni mogoče določiti, premoženje društva pripade lokalni skupnosti, na območju katere je imelo društvo svoj sedež. Neporabljena sredstva, pridobljena iz proračuna, se vrnejo proračunu, preostanek premoženja pa prenese na prevzemnika premoženja z dnem izbrisa društva iz registra društev. Ne glede na določbo prejšnjega odstavka, premoženja društva ni mogoče prenesti na politično stranko. O sklepu iz prvega odstavka tega člena mora zastopnik društva v 30 dneh obvestiti pristojni organ in zahtevati izbris društva iz registra društev. Zahtevi in sklepu mora priložiti poročilo o razpolaganju s premoženjem društva, iz katerega je razvidni obseg sredstev in drugega premoženja društva, način poravnave vseh obveznosti društva, višina neporabljenih javnih sredstev, način njihove vrnitve proračunu ter način prenosa preostanka premoženja društva na prevzemnika premoženja.

VIII. KONČNE DOLOČBE

42. člen
(sprejemanje sprememb in dopolnitev temeljnega akta)

Statut Turističnega društva Občine Markovci , njegove spremembe in dopolnitve sprejme zbor članov.

43. člen
(razveljavitev pravil in uveljavitev statuta)

Z dnem, ko prične veljati ta statut, prenehajo veljati Pravila Turističnega društva Občine Markovci z dne11.11.2000.

Ta statut začne veljati z dnem, ko jih je sprejel zbor članov Turističnega društva Občine Markovci in jih potrdi Upravna enota Ptuj.

Markovci: 14.02.2009

Tajnik TURISTIČNEGA DRUŠTVA Predsednik TURISTIČNEGA DRUŠTVA

OBČINE MARKOVCI OBČINE MARKOVCI

Scroll to Top